Projekter

Bornholms Energi & Forsyning gennemfører en lang række projekter, der både skal forbedre vores vandkvalitet og sikre, at spildevandet bliver renset bedst muligt.

Her kan du følge med i nogle af de projekter, som Bornholms Energi & Forsyning gennemfører. 

Vores arbejde med vand og spildevand er af væsentlig betydning for både trivsel og sundhed - og derfor underlagt en lang række krav og lovgivninger. På samme måde spiller Bornholms Regionskommunes vand- og spildevandsplaner en stor rolle.

Aktuelle projekter

Allinge og Sandvig

Entreprenøren Leif M. Jensen A/S påbegynder og udfører spuling og TV-inspektion af kloak i Allinge og Sandvig fra uge 3 til 7.

Arbejdet er en del af vores indsats for at vedligeholde kloakledningerne og planlægge renoveringsarbejde.

Berørte grundejere vil blive kontaktet direkte samt få husstandsomdelt information om arbejdet.

Forebyggelse af evt. gener
Vi gør opmærksom på, at rensningen foretages via højtryksspuling, hvilket kan medføre mindre gener i form af opstigende vand i kloaksystemet med tilhørende stikledninger. Du kan forebygge gener fra spulingen ved at gøre følgende:

  • Løft dækslet på rensebrønd

Ved spuling kan der opstå et tryk i kloakledningerne. Hvis du har en rensebrød ved din ejendom, så kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.

  • Afdæk gulvafløb

Placér aviser eller lignende på gulvafløbet og læg en tung genstand ovenpå

  • Luk toiletsæder

Slå toiletsædet ned og placér gerne et klæde mellem bræt og kumme. Læg eventuelt en tung genstand ovenpå.

  • Hæld vand i afløbet

Hvis vandet suges ud af vandlåsen, kan det medføre lugtgener, som kan afhjælpes ved at hælde vand i afløbet.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, skal du kontakte: 

Leif M. Jensen A/S
Tlf.: 4396 1566 – tast 1

 

Rønne

Bornholms Energi & Forsyning har planlagt at etablere en regnvandsledning i Fiskerbakken, Storegade og Sletten i Rønne, der skal aftage vej- og tagvand. Herefter kan der i fremtiden sikres en bedre afledning af regnvand og modvirke overbelastning af spildevands-ledningerne i området ved kraftig regn.

Grave- og ledningsarbejdet vil blive igangsat i uge 10 og vil vare frem til slutningen af juni måned.

Tag og overfladevand fra facaderne skal omlægges til den nye regnvandsledning, og Bornholms Energi & Forsyning fører en regnvandsstikledning frem til fortov, hvor tagvand omkobles.

BRK Vej & Park er entreprenør
Entreprenør på opgaven er BRK Vej & Park, som vil stå for planlægning af opgravning og afspærring. Der vil blive perioder, hvor det ikke er muligt af køre i bil til jeres ejendom, og det vil heller ikke være muligt at parkere på gaden. BRK Vej & Park vil sørge for, at i bliver varslet i tide, og at generne bliver mindst mulig.

Kort over gravearbejdet
Inden gravearbejdet sættes i gang vil samtlige facader m.v. blive fotoregistret. Kortudsnit med markering af hvilke ejendomme der bliver direkte berørt af gravearbejdet, kan ses ved at klikke på linket her: Kort

Tagnedløbsbrønde
Hvis der mangler tagnedløbsbrønde ved din ejendom, kan Bornholms Energi & Forsyning etablere den i forbindelse med omlægning af regnvandsledningen. Omkostningen vil blive faktureret til lodsejer, pris pr. tagbrønd 5.000,- kr. inkl. moms. Lodsejer vil blive kontaktet inden montering af tagbrønd igangsættes.

Spørgsmål
Kontakt John W. Hansen, Projekt Ansvarlig hos Bornholms Energi & Forsyning, på tlf. 56 900 253 .