Klimatilpasningsprojekt Byåen, Rønne

I 2014-2015 gennemførte vi og Bornholms Regionskommune et større projekt for at kontrollere to vandløb i Rønne: Byåen og Tevandsbækken.

AFSLUTTET PROJEKT

Beregninger viste, at det var nødvendigt at forstærke og øge kapaciteten af ledningsnettet for at minimere risikoen for oversvømmelse af den omkringliggende bebyggelse. Klimaforandringerne har medført, at vi i perioder får både hyppigere og kraftigere nedbør. Og behovet for at kunne aflede store mængder regnvand var indlysende.

Derfor gennnemførte vi i 2014-2015 to tilpasningsprojekter i forbindelse med Byåen og Tevandsbækken. Samlet set skulle forbedringerne kunne klare 'en 100-års regnhændelse' - altså en ekstrem vejrbegivenhed, der kun indtræffer én gang hvert 100. år.

I alt 11 større og mindre tiltag er gennemført, og der er nu en bedre styring og regulering af regnvand gennem byen og samtidigt fik vi skabt bedre mulighed for nye naturoplevelser flere steder i byen.

 

Tiltag til sikring af afledning via Byåen

1. Udvidelse af overløb til Snorrebakkesøen
2. Forsinkelsesbassin ved Campus Bornholm
3. Brinksikring og etablering af ny sti syd for Sveasvej
4. Genåbning af rørlagt strækning, AB Nordlyst
5. Oprensning af udløb. Med den nuværende havvandstand er der ikke behov for at ændre åens udløb i havet.

Tiltag til sikring af afledning via Tevandsbækken 

Tevandsbækken er et mindre vandførende åløb. Bækken anvendes til afledning af regnvand fra mange bebyggede arealer i den sydlige del af byen.
1. Tilbageholdelse i skovområdet Vibeellet
2. Udvidet rørkapacitet under Østre Ringvej og Åkirkebyvej
3. To forsinkelsesbassiner ud til Sagavej nord/øst og syd for Paradisvej 
4. Afkobling ved Paradisvej af regnvandsledning til Zahrtmannssøen
5. Kobling af regnvandsledninger langs Zahrtmannsvej
6. Ny regnvandsledning i Bellmannsvej og brinksikring med sti omkring Zahrtmannssøen