Opsigelse af leveringsforhold | Bornholms Energi og Forsyning

Opsigelse af leveringsforhold

I henhold til Bornholms Varmes regulativ er det muligt at opsige leveringforholdet og udtræde af den kollektive fjernvarmeforsyning, når en række vilkår opfyldes, og der betales for afblænding af stikledning.

Ejere, der har indgået aftale om modtagelse af fjernvarme før 1. januar 2010, kan opsige leveringsforholdet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Ejere, der har indgået aftale om modtagelse af fjernvarme fra og med den 1. januar 2010, kan opsige leveringsforholdet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Ejerens opsigelse af leveringsforholdet er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. Der er således forblivelsespligt i Nexø og Klemensker.

Ved modtagelse af en opsigelse fakturerer Bornholms Varme et a conto beløb til dækning af udgifterne til afbrydelse af stikledning og nedtagning af måler med betalingsfrist 1 uge før udløbet af opsigelsesvarslet. Efter arbejdets udførelse fremsendes opgørelse og evt. efterregulering af beløbet.

Arbejdet gennemføres efter modtagelse af betaling på datoen for udløbet af opsigelsesvarslet eller efter nærmere aftale med Forbrugeren.

Endelig afregning af forbruget og skyldige bidrag finder sted senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesvarslet, hvorfor felter vedrørende evt. skyldige beløb ikke er udfyldt.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, opkræves endvidere udtrædelsesgodtgørelse. Udtrædelsesgodtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædende forbrugers andel af Bornholms Varmes samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Omkostning til afbrydelse af stikledning mv. fremgår af denne skabelon for opsigelse af leveringsforhold. Opsigelse skal ske ved skriftlig anmodning til Bornholms Varme A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne eller ved at anvende denne formular.